Môi giới & Tư vấn Đầu tư


Khách hàng doanh nghiệp

LCTV cung cấp các dịch vụ tư vấn và quản lý đầu tư cho các tổ chức bao gồm:

  • Kế hoạch hưu trí của nhân viên
  • Quản lý Quỹ Công
  • Các tổ chức và tài trợ
  • Chứng khoán, trái phiếu và hàng hóa giao dịch

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn các kiến thức và kinh nghiệm quản lý tài chính, tạo nên các cơ hội sinh lợi hoặc giảm thiếu các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chất lượng luôn mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng cũng như giảm thiểu các rủi ro tỏng kinh doanh.