Môi giới & Tư vấn Đầu tư


Khách hàng

Tại LCTV bạn sẽ tìm thấy các dịch vụ tư vấn quản lý đầu tư chuyên nghiệp cho khách hàng cá nhân tư nhân và khách hàng tổ chức. Với chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các chuyên gia và cố vấn làm việc tuân theo sự trung thực và các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi tập trung mang lại lợi nhuận và những kết quả tích cực trong đầu tư của khách hàng trên thị trường vốn, bất động sản, cổ phiếu, các quỹ và quản lý tài sản.


Khách hàng cá nhân

Dịch vụ tư vấn quản lý và danh mục đầu tư cổ phần tư nhân, quản lý quỹ, lập kế hoạch hưu trí và nhiều dịch vụ khác.

Khách hàng doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn quản lý đầu tư cho doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ lên kê hoạch tài chính, kế hoạch hưu trí cho nhân viên, quản lý quỹ công và quỹ chung và nhiều dịch vụ khác.